Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Võ Thành Trí
1,500,000
Nguyễn Thị Ảnh
500,000
Đào Thị Minh Huyền
797,979
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
200,000
Trần Hoàng Thanh Phương
200,000
Ngô Mai Thùy Quyên
400,000
Lại Phương Dung
600,000
Nguyễn Thái Hoàng Oanh
100,000
Nguyễn Thị Thanh Huyền
100,000
Trần Thị Mĩ Trang
100,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP