Logo
Giving Tree
Lãnh đạo UEH và các trường thành viên
41,878,999
Giving Tree
Đơn vị chức năng
93,610,428
Giving Tree
Trường Kinh doanh
57,038,873
Giving Tree
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước
35,300,000
Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
16,200,000
Giving Tree
Phân hiệu Vĩnh Long UEH
11,891,520
Giving Tree
Các đơn vị đào tạo khác thuộc UEH
25,400,000
Giving Tree
Đơn vị đào tạo quốc tế 
0
Giving Tree
Đơn vị phục vụ đào tạo, KHCN, thông tin kinh tế
10,296,978
Giving Tree
Đối tác
14,689,460,815
Giving Tree
Cựu sinh viên
1,072,359,000
Giving Tree
Sinh viên
14,593,723
Giving Tree
Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
59,240,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP