Logo
Giving Tree
Lãnh đạo UEH và các trường thành viên
42,378,999
Giving Tree
Đơn vị chức năng
163,480,886
Giving Tree
Trường Kinh doanh
139,871,708
Giving Tree
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước
61,133,158
Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
42,175,675
Giving Tree
Phân hiệu Vĩnh Long UEH
12,091,520
Giving Tree
Các đơn vị đào tạo khác thuộc UEH
49,063,121
Giving Tree
Đơn vị đào tạo quốc tế 
9,377,881
Giving Tree
Đơn vị phục vụ đào tạo, KHCN, thông tin kinh tế
29,047,534
Giving Tree
Đối tác
13,175,686,586
Giving Tree
Cựu sinh viên
1,083,259,000
Giving Tree
Sinh viên
21,950,024
Giving Tree
Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
99,400,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP