Logo
Giving Tree
Lãnh đạo UEH và các trường thành viên
41,878,999
Giving Tree
Đơn vị chức năng
133,447,554
Giving Tree
Trường Kinh doanh
130,397,961
Giving Tree
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước
59,483,158
Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
29,164,059
Giving Tree
Phân hiệu Vĩnh Long UEH
11,891,520
Giving Tree
Các đơn vị đào tạo khác thuộc UEH
42,163,121
Giving Tree
Đơn vị đào tạo quốc tế 
9,377,881
Giving Tree
Đơn vị phục vụ đào tạo, KHCN, thông tin kinh tế
24,080,868
Giving Tree
Đối tác
17,188,623,323
Giving Tree
Cựu sinh viên
1,072,359,000
Giving Tree
Sinh viên
14,993,723
Giving Tree
Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
99,400,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP